วิสัยทัศน์

------------------------------------------------------

วัตถุประสงค์และหน้าที่

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

2. เพื่อส่งเสริม และรักษามาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง

3. เพื่อให้ความรว่มมือกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ดูแลสถานภาพธำรงและส่งเสริมการจัดสวัสดิการ ประโยชน์ตอบแทน สิทธิประโยชน์

     และการจัดสรรทรัพยากรอันพึงได้โดยชอบธรรม

4. เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด และวิทยาการใหม่ๆ แก่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง

5. เพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยในการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และสมาชิก