ขอเชิญร่วมฟังเสวนา “ผ่าชีวิตและการบริหารงานบุคคล ม.ในกำกับของรัฐ”

ขอเชิญร่วมฟังเสวนา

“ผ่าชีวิตและการบริหารงานบุคคล ม.ในกำกับของรัฐ”

 สภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

กำหนดจัดโครงการเสวนา “ผ่าชีวิตและการบริหารงานบุคคล ม.ในกำกับของรัฐ”

 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.30 น.

ณ ห้องประชุมทองจันทร์ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์

โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์จาก ม.ในกำกับของรัฐ

@ อ.พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

@ ผอ.จริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

“ท่านรู้ ท่านเข้าใจ และพร้อมหรือยัง กับการเป็น ม.ในกำกับ”

...ผ่าชีวิตการทำงาน สัญญาจ้าง การประเมิน ความก้าวหน้า ค่าตอบแทน

และทุกแง่มุมที่ท่านอยากรู้.....

สำรองที่นั่งได้ที่ http://gg.gg/psu-gone-autonomous

...คลิก...ประชาสัมพันธ์/กำหนดการ


โดย : บุรินทร์ สหะวิริยะ 4 October 2015