โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างานในการกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น

เรียน บุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทุกท่าน

ตามที่สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างานในการกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น

ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-15.00 น.

ณ ห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยขอแจ้งรายละเอียดดังนี้

1.ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมาด้วย

2. ดาวน์โหลดข้อมูลประกอบการอบรมได้ที่นี่

 - การเขียนวิเคราะห์เสนอตีค่างาน

 - เทคนิคการเขียนภาระงานประเมินตีค่างาน

 - ตย.การเขียนคุณภาพของงาน

 - ฝึกปฏิบัติเขียนวิเคราะห์ตีค่างานเป็นชำนาญการ

 - สมรรถนะและทักษะ

 - บทความเขียนวิเคราะห์เสนอตีค่างานอย่างไรได้คะแนนสูง(ยังไม่ได้ลงพิมพ์)

 - แบบประเมินค่างาน-ชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

 - แบบประเมินค่างาน-หัวหน้าหน่วยงาน

 - หลักเกณฑ์-ตำแหน่งสูงขึ้น

 - หลักเกณฑ์-หัวหน้าหน่วยงาน

 - มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการ-พนักงาน

 - ประวัติวิทยากร

หากหน่วยงานใดมีสนใจเข้าร่วม สามารถแจ้งชื่อเพิ่มเติมได้ที่ นส.เจ๊ะมัยฮัน มาหิเละ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โทร. 1718 มือถือ 084-0689212

 

 


โดย : บุรินทร์ สหะวิริยะ 3 August 2015